11.1.2009

Small "squares"

stonewareclay, size 10 x 10 cm

Ei kommentteja: